• Ebook Air travel, life-style, energy use and environmental impact: Part 2

  Ebook Air travel, life-style, energy use and environmental impact: Part 2

  Ebook Air travel, life-style, energy use and environmental impact: Part 2 present content assessing the possible impact of a global jet fuel tax; the future role of commercial civil air transport in a sustainable energy system; conclusions and recommendations...

   108 p vaa 31/03/2021 10 0

 • Ebook Air travel, life-style, energy use and environmental impact: Part 1

  Ebook Air travel, life-style, energy use and environmental impact: Part 1

  Ebook Air travel, life-style, energy use and environmental impact: Part 1 present the content purpose, methodological concepts and contents; determinants of passenger air travel growth; energy intensity of passenger air travel and freight.

   158 p vaa 31/03/2021 8 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 5 được trình bày như sau: Nghiệp vụ quản lý đoàn khách và kỹ năng giao tiếp của hướng dẫn viên du lịch, xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch,...

   44 p vaa 31/03/2021 9 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 4 được trình bày như sau: Một số khái niệm, quá trình chuẩn bị hướng dẫn tham quan, phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch, hướng dẫn tham quan đi bộ,...

   28 p vaa 31/03/2021 9 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 3 được trình bày như sau: Chuẩn bị trước chuyến đi, tổ chức hoạt động trong chuyến đi, hoạt động sau chuyến đi,...

   41 p vaa 31/03/2021 8 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 2 được trình bày như sau: Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận điều hành, chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch, vai trò và trách nhiệm của hướng dẫn viên du lịch,...

   32 p vaa 31/03/2021 6 0

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng Hướng dẫn du lịch chương 1 được trình bày như sau: Khái luận cơ bản về hoạt động hướng dẫn du lịch, khái niệm và phân loại hướng dẫn viên du lịch, những hoạt động chủ yếu của hoạt động hướng dẫn du lịch,...

   66 p vaa 31/03/2021 7 0

 • Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 5 – Tô Đồng Thiệt

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 5 – Tô Đồng Thiệt

  "Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 5" tìm hiểu về tổ chức kinh doanh ăn uống, kế hoạch thực đơn, quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống.

   63 p vaa 31/03/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 6 – Tô Đồng Thiệt

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 6 – Tô Đồng Thiệt

  "Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 6" với các nội dung quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn, đặc điểm chất lượng khách sạn, đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn, đánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn.

   29 p vaa 31/03/2021 10 0

 • Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 4 – Tô Đồng Thiệt

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 4 – Tô Đồng Thiệt

  "Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 4" cung cấp đến các bạn nội dung về tổ chức kinh doanh lưu trú khách sạn bao gồm tiến trình thực hiện quản lý; hoạch định các chính sách phát triển trong khách sạn; tổ chức triển khai và thực hiện; tầm quan trọng của kinh doanh lưu trú trong khách sạn; tổ chức của bộ phận kinh doanh lưu trú của khách...

   44 p vaa 31/03/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 8 – Tô Đồng Thiệt

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 8 – Tô Đồng Thiệt

  "Bài giảng Quản trị Kinh doanh khách sạn: Chương 8" trình bày về kiểm tra và giám sát các bộ phận trong khách sạn, các nguyên tắc giám sát; trách nhiệm của người giám sát; các kỹ năng giám sát trong quản lý.

   11 p vaa 31/03/2021 6 0

 • Bài giảng Tổng quan du lịch - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tổng quan du lịch - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tổng quan du lịch trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan du lịch, đối tượng và nội dung học phần, phương pháp nghiên cứu học phần,...

   96 p vaa 31/03/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số