Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 2 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày đặc điểm lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ qua khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc; Danh mục thiết chế tín ngưỡng - lễ hội dân gian liên quan khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc ở Tp. Hồ Chí Minh; Miếu thờ Bà Chúa Xứ; Bà Thiên Hậu trong một số cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.