Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 1 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

Cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội của lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ; Tổng quan về lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.