• Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử; các học thuyết kinh tế; trường phái trọng thương;...

   121 p vaa 22/07/2022 133 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes;...

   170 p vaa 22/07/2022 131 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các chức năng quản trị; một số lý thuyết quản trị; môi trường quản trị; quản trị sự thay đổi;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vaa 22/07/2022 95 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò nhà quản trị; các cấp bậc nhà quản trị; các kỹ năng của nhà quản trị; trách nhiệm xã hội của nhà quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vaa 22/07/2022 75 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin quản trị; quyết định quản trị; ra quyết định quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 63 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, phân loại và các nguyên tắc hoạch định; nội dung hoạch định; một số công cụ hoạch định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 64 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức; cơ cấu tổ chức; phân quyền; hệ thống tổ chức không chính thức; văn hóa tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vaa 22/07/2022 84 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các nguyên tắc lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; động cơ; lãnh đạo nhóm; giải quyết xung đột;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vaa 22/07/2022 106 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các nguyên tắc kiểm soát; các loại kiểm soát; quy trình kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 71 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về điều kiện học phần; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; mô tả vắn tắt nội dung học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p vaa 22/07/2022 59 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tầm quan trọng của trả công lao động trong doanh nghiệp; các nguyên tắc trả công lao động; các nội dung cơ bản của trả công lao động; các yếu tố ảnh hưởng đến trả công lao động;... Mời...

   11 p vaa 22/07/2022 68 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và chức năng của tiền lương; các hình thức, phương pháp trả lương; quy trình xây dựng thang bảng lương; xác định quỹ lương và đơn giá tiền lương; chế độ phụ cấp lương;... Mời...

   38 p vaa 22/07/2022 75 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số