• Các yếu tố tác động lên hành vi công dân tổ chức định hướng dịch vụ của nhân viên tại các doanh nghiệp ngành hàng không Việt Nam

  Các yếu tố tác động lên hành vi công dân tổ chức định hướng dịch vụ của nhân viên tại các doanh nghiệp ngành hàng không Việt Nam

  Xuất phát từ quan điểm trao đổi xã hội và dịch vụ nội bộ, nghiên cứu thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức định hướng dịch vụ của nhân viên ngành hàng không. Nghiên cứu cung cấp lý thuyết, hướng dẫn thực tiễn cho ngành hàng không trong nước đang phát triển nhanh chóng cũng như những gợi ý cụ thể cho các doanh...

   11 p vaa 24/04/2019 133 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Khái quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm thương hiệu, phân loại và chức năng của thương hiệu, khái niệm và xu hướng quản trị thương hiệu, tài sản thương hiệu và đo lường sức mạnh thương hiệu.

   24 p vaa 29/03/2019 124 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Hoạch định chiến lược thương hiệu trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, xác lập và triển khai định vị thương hiệu, tạo dựng và đo lường các liên kết thương hiệu, truyền thông thương hiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm xuất khẩu.

   20 p vaa 29/03/2019 125 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Xác lập kiến trúc thương hiệu và các lựa chọn mở rộng thương hiệu, phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, marketing xã hội trong phát triển thương hiệu...

   11 p vaa 29/03/2019 136 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Xâm phạm thương hiệu và xử lý các tình huống xâm phạm thương mại. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm và những dạng thức xâm phạm thương hiệu điển hình, xử lý các tình huống xâm phạm thương hiệu, đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, cảnh báo xâm phạm thương hiệu và những biện...

   12 p vaa 29/03/2019 123 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Truyền thông thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm truyền thông thương hiệu, vai trò của truyền thông thương hiệu trong phát triển doanh nghiệp, yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong truyền thông thương hiệu, quan hệ công chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vaa 29/03/2019 117 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Chương 6 - Phát triển thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quan điểm về phát triển thương hiệu, những vấn đề lưu ý trong phát triển thương hiệu, mở rộng thương hiệu, làm mới thương hiệu, thương hiệu ngành hàng và xu hướng phát triển thương hiệu ngành hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p vaa 29/03/2019 111 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Khái quát về quản trị thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tiếp cận về quản trị thương hiệu, xu hướng phát triển quản trị thương hiệu, xây dựng các mục tiêu quản trị thương hiệu và chiến lược thương hiệu,... mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vaa 29/03/2019 116 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 trình bày tổng quan về thương hiệu. Những nội dung cụ thể trong chương này gồm có: khái niệm và vai trò của thương hiệu, các thành tố thương hiệu, phân loại thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vaa 29/03/2019 113 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Hệ thống nhận diện thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vai trò của hệ thống nhận diện đối với sự phát triển của thương hiệu, phân loại hệ thống nhận diện thương hiệu, yêu cầu cơ bản trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vaa 29/03/2019 113 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Bảo vệ thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quy định pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền bảo hộ đối với các thành tố thương hiệu, quy trình thủ tục xác lập quyền đối với các thành tố thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vaa 29/03/2019 133 0

 • Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro hoạt động hiệu quả tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro hoạt động hiệu quả tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro hoạt động hiệu quả tại ngân hàng thương mại Việt Nam sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được thế nào là rủi ro hoạt động, lượng hóa rủi ro hoạt động theo cách tiếp cận vốn Basel II, thiết kế mô hình quản trị rủi ro hoạt động hiệu quả.

   5 p vaa 28/02/2019 122 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số