Giáo trình Kinh tế Thương mại - NXB Hà Nội

Nội dung nghiên cứu của giáo trình này là nghiên cứu thị trường và sự quản lý của Nhà nước về hoạt động thương mại và thị trường. Giáo trình giới thiệu cho sinh viên cách tiếp cận môn học này trước sau đó mới đi vào nội dung của hai phần chính trong giáo trình. Phần thứ nhất gồm 3 chương nghiên cứu quản lý Nhà nước về thương mại và thị trường, phần còn lại gồm 6 chương nói về kinh tế thương mại trong doanh nghiệp.