Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo

"Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo" với các kiến thức về khái niệm và vai trò của công tác lãnh đạo; các lý thuyết về nhu cầu, động cơ, động lực thúc đẩy; các phương pháp lãnh đạo; các phong cách lãnh đạo.