Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế

"Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường)" thông qua bài học này giúp các bạn phân biệt được quản trị nhân lực với quản trị nhân lực quốc tế; các đặc điểm cơ bản của quản trị nhân lực quốc tế; vai trò của quản trị nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế; đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực quốc tế.