• Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số IIR

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số IIR

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số IIR" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số IIR, các phương pháp tổng hợp lọc số từ bộ lọc tương tự, các bộ lọc tương tự thông thấp, các bộ lọc tương tự thông thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vaa 25/10/2020 55 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số FIR, đáp ứng biên độ các lọc số lý tưởng, các tính chất tổng quát lọc số FIR, các đặc trưng bộ lọc FIR pha tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vaa 25/10/2020 54 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chuỗi fourier rời rạc, biến đổi fourier rời rạc, biến đổi fourier nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vaa 25/10/2020 56 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi fourier, các tính chất biến đổi fourier, biểu diễn hệ thống trong miền tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vaa 25/10/2020 55 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền phức Z

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền phức Z

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền phức Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, biểu diễn hệ thống trong miền Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p vaa 25/10/2020 54 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p vaa 25/10/2020 55 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 3: Mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán

  Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 3: Mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 3: Mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch khuếch đại, khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại vi phân – tích phân, mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vaa 25/10/2020 44 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 2: Phương pháp phân tích mạch điện

  Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 2: Phương pháp phân tích mạch điện

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 2: Phương pháp phân tích mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật – định lý mạch điện, phân tích mạch điện, phân rã mạch điện, định lý mạch điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vaa 25/10/2020 53 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 1: Thông số - Phần tử của mạch điện

  Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 1: Thông số - Phần tử của mạch điện

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 1: Thông số - Phần tử của mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng cơ bản trong mạch điện, phần tử cơ bản mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p vaa 25/10/2020 51 0

 • Bài giảng Telephony – Chapter 6: Digital trunk

  Bài giảng Telephony – Chapter 6: Digital trunk

  Bài giảng “Telephony – Chapter 6: Digital trunk” cung cấp cho người học các khái niệm digital trunk, kiến trúc TDM, giao tiếp trung kế số, sơ đồ khối chức năng, ví dụ một giao tiếp trung kế số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p vaa 25/10/2020 50 0

 • Bài giảng Telephony – Chapter 5: System control

  Bài giảng Telephony – Chapter 5: System control

  Bài giảng “Telephony – Chapter 5: System control” trình bày các khái niệm, cấu trúc phần cứng điều khiển, đa xử lý tập trung, đơn xử lý, đa xử lý phân tán, phân theo module,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vaa 25/10/2020 41 0

 • Bài giảng Telephony – Chapter 4: Signalling in telephony

  Bài giảng Telephony – Chapter 4: Signalling in telephony

  Bài giảng “Telephony – Chapter 4: Signalling in telephony” trình bày tổng quan về signalling in telephony, nội dung báo hiệu (phân tích cuộc gọi thành công, báo hiệu nghe nhìn, báo hiệu địa chỉ), phương pháp truyền báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vaa 25/10/2020 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số