Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

Sổ tay "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiên tai và tác động, ảnh hưởng của thiên tai; Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai ở Việt Nam; Phòng, chống thiên tai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.