Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ Cao đẳng): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết bị liên kết mạng, công nghệ ISDN, mạng ATM, công nghệ XDSL, khắc phục thảm họa, sự cố mạng máy tính.