Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu (sử dụng cho hệ Cao đẳng): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Mạng và truyền dữ liệu cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về mạng, mô hình tham chiếu OSI, môi trường truyền thông các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, các bộ giao thức.