Ebook Kinh tế tri thức thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam: Phần 2 - Đặng Hữu

Ebook "Kinh tế tri thức thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam: Phần 2" gồm các chương sau: chương 4 kinh tế tri thức là cơ hội lớn để nước ta rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chương 5 phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam-định hướng và giải pháp.