Ebook Kinh tế tri thức thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam: Phần 1 - Đặng Hữu

Ebook "Kinh tế tri thức thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam: Phần 1" gồm các chương sau: chương 1 sự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức, chương 2 nền kinh tế tri thức-khái niệm, đặc trưng, điều kiện hình thành và phát triển, chương 3 kinh nghiệm của một số nước đi vào kinh tế tri thức.