Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức: Phần 1

Cuốn sách "Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức" bao gồm một số công trình khoa học của các chuyên gia hàng đầu nước Pháp về lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, kinh tế, văn hóa và được trình bày trong các cuộc hội thảo do Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục Pháp tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.