Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra

"Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra" thông tin đến người học khái niệm chức năng kiểm tra; vai trò của chức năng kiểm tra; quy trình kiểm tra và các bước trong quy trình kiểm tra; phân biệt các hình thức kiểm tra; các phương pháp kiểm tra; các nguyên tắc kiểm tra.