Giáo trình Quản trị học - ĐH Kinh tế quốc dân

Giáo trình quản trị học do Khoa Khoa học quản lý biên soạn và xuất bản dựa trên các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước về quản trị học cũng như các bài giảng của đội ngũ giảng viên trong khoa từ nhiều năm nay. Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị doanh nghiệp phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường kinh tế. Nội dung giáo trình gồm 7 chương: tổng quan về quản trị các tổ chức, vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị học, quyết định và thông tin trong quản trị, lập kế hoạch, chức năng tổ chức, lãnh đạo và cuối cùng là kiểm tra trong quản trị.