Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về định nghĩa công tác lập kế hoạch và vai trò của nó; các loại kế hoạch trong tổ chức; nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch; các bước lập kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng một bản kế hoạch.