Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 4: Quản trị sản xuất và cung ứng dịch vụ quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 4: Quản trị sản xuất và cung ứng dịch vụ quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường) với mục tiêu giúp người học xem xét vai trò của nghiên cứu, phát triển và cải tiến trong chiến lược sản xuất; liên hệ một vài bước chủ yếu trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ bao gồm nguồn cung ứng toàn cầu, kỹ thuật giảm chi phí, duy trì chất lượng, kiểm soát hàng tồn kho.