Vai trò của truyền thông trong quảng bá du lịch cộng đồng ở Thanh Hóa

Sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin tạo nền tảng vững chắc cho vai trò có tính “quyền lực” của truyền thông. Du lịch cộng đồng là hoạt động kinh tế có tính xã hội hóa cao nên vai trò của truyền thông lại càng trở nên quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của truyền thông trong việc quảng bá du lịch cộng đồng từ thực tế hoạt động du lịch ở Thanh Hóa.