Ứng dụng Makerting để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong doanh nghiệp hàng không VietnamAirline

Bài báo nêu phương hướng ứng dụng Marketing để nghiên cứu nhu cầu phục vụ của hành khách và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong doanh nghiệp vận tải Hàng không.