Thực trạng thể chất của sinh viên không chuyên thể dục thể thao trường Đại hoc Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Bài viết căn cứ vào “Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên” để xác định đặc điểm và đánh giá thực trạng thể chất của sinh viên không chuyên Thể dục thể thao dựa trên các chỉ tiêu và các test. Kết quả kiểm tra cho thấy thể chất của sinh viên nhà trường tương đương với thể chất của người Việt Nam cùng lứa tuổi và giới tính, tuy nhiên thể lực của sinh viên không chuyên chưa đạt được theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao từ 60% đến 82%.