Thực trạng nhu cầu học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội

Việc thỏa mãn nhu cầu học tập giáo dục thể chất của sinh viên không chỉ đáp ứng yêu cầu nâng cao thể lực mà còn đáp ứng cả nhu cầu, sở thích của sinh viên, giảm bớt căng thẳng sau thời gian học tập lý luận ở trên lớp. Qua đó giúp sinh viên hoàn thành, phát triển những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội, hoàn thiện nhân cách người cán bộ trong tương lai. Vì vậy, cần có những biện pháp phù hợp nhằm giúp sinh viên xác định rõ mục đích, động cơ học tập và kích thích nhu cầu học tập của sinh viên.