Thông tư số: 81/2014/TT-BGTVT

Thông tư số: 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; căn cứ Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;...