Thông tư số: 53/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 53/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;...