Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.