Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 47-08/2016

Tạp chí thông tin đến quý độc giả các bài viết: nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy; ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện...