Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Tư pháp quốc tế: Phần 1 - ThS. Vũ Thị Hương

Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Tư pháp quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và nguồn của tư pháp quốc tế; Xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế; Chủ thể của tư pháp quốc tế; Xung đột thẩm quyền. Mời các bạn cùng tham khảo!