Tác động của sáng kiến “vành đai và con đường” đối với không gian an ninh và phát triển của Việt Nam

Bài viết này phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của sáng kiến “Vành đai và Con đường” đối với không gian AN&PT của Việt Nam, từ đó rút ra một số kiến nghị chính sách cơ bản nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.