Sử dụng phương pháp lặp đơn và lặp Jacobi để giải hệ phương trình đại số tuyến tính

Giải phương trình Đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss và Gauss – Jordan vẫn còn tồn tại một số nhược điểm sau:Khối lượng tính toán lớn, mặc dù là phương pháp giải đúng, nhưng vẫn tồn tại sai số do quy tròn trong các bước tính, sai số tổng hợp đôi khi sẽ khá lớn. Mặt khác, phương pháp này không thể khống chế sai số theo ý muốn tính toán. Vì vậy, người ta đã tìm kiếm những phương pháp gần đúng. phương pháp lặp đơn và lặp Jacobi ra đời để giảm bớt khối lượng tính toán và khống chế sai số tốt hơn.