Sử dụng mã LDPC trong thông tin di động số

Trong bài báo này, trước tiên chúng tôi mô tả một loại mã kênh tương đối mới gọi là mã LDPC. Sau đó trình bày một thuật toán giải mã lặp cho các mã LDPC dựa trên thuật toán chuyển thông điệp được trình bày. Chúng tôi xây dựng mã LDPC với chiều dài khối nhỏ bằng phương pháp hoán vị cột để chạy mô phỏng trên Matlab và trên bộ DSP DSP của Motorola.