Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Quan điểm của Đảng về công tác phát triển đảng viên luôn gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời kỳ đổi mới gắn với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.