Phát triển mô hình du lịch kinh tế đêm ở An Giang

Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm phân tích lợi ích và rủi ro của việc phát triển kinh tế đêm, các khía cạnh của mô hình kinh tế đêm ở An Giang và kết hợp định hướng cho tỉnh về việc phát triển nền kinh tế ban đêm theo cách phù hợp với mục tiêu tổng thể giúp tạo ra một nền văn hóa đa dạng, sôi động về đêm để thu hút và giữ chân người dân, và khách du lịch.