Những đề xuất về phát triển đi lên mạng thế hệ mới - tương lai của mạng viễn thông

Bài viết đã nghiên cứu tầm nhìn mới về mạng viễn thông tương lai, các tác động của nó với đời sống con người và xã hội, các mục tiêu cần đạt được để thực sự có được mạng thế hệ mới, mạng tương lai của viễn thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)