Mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh

Điểm đến du lịch thông minh là một khái niệm mới trong bối cảnh phát triển ngày càng tăng của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và có thể được xem là một trong các giải pháp có tính chiến lược giúp các điểm đến đạt được tính bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh. Lựa chọn hai điểm đến Helsinki và Lyon là các mô hình điểm đến du lịch thông minh nổi tiếng hiện nay, bài báo này sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình để phân tích và đề xuất các yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch thông minh. Kết quả phân tích các trường hợp nghiên cứu điển hình cho thấy mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh bao gồm ba cấp độ: chiến lược, chiến thuật và hoạt động, trong đó CNTT&TT trao quyền nâng cao các trải nghiệm du lịch và xoá bỏ ranh giới giữa các giai đoạn du lịch, và là trung gian tạo ra các trải nghiệm đồng sáng tạo, mở rộng không gian đồng sáng tạo trải nghiệm, đồng thời nâng cao năng lực quản lý điểm đến du lịch.