Lượng tử hóa góc dịch pha trong hệ anten ULA

Giới thiệu một số phương pháp lượng tử hóa góc dịch pha, phân tích ảnh hưởng và đánh giá sai số do lượng tử hóa góc dịch pha đối với giản đồ hướng là các nội dung chính của bài viết này.