Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

"Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân" giúp người học nắm được những kiến thức về hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển nhân sự; lương bổng và đãi ngộ.