Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành: Phần 1

Ebook "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành: Phần 1" sau đây giới thiệu tiêu chuẩn kỹ thuật nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cần thiết.