Ebook Tác động kinh tế của du lịch và lữ hành ở Việt Nam – năm 2016

Nội dung của tài liệu trình bày đóng góp của du lịch và lữ hành vào GDP; giá trị xuất khẩu và đầu tư; xác định góp về kinh tế của du lịch và lữ hành; đóng góp kinh tế của du lịch và lữ hành theo giá thực tế năm 2015...