Ebook Phục vụ nhà hàng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

Nội dung của ebook bao gồm: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS; Các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS; Các đơn vị năng lực VTOS; Cấu trúc đơn vị năng lực; Tiêu chuẩn VTOS nghề phục vụ nhà hàng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo ebook.