Ebook Làn sóng thứ ba - Alvin Toffler

Làn sóng thứ ba nhằm lý giải những biến đổi sâu rộng đang diễn ra trên khắp thế giới, trong mọi lĩnh vực, từ đời sống kinh tế, xã hội đến gia đình, tình yêu và hạnh phúc của mỗi cá nhân. Làn sóng thứ ba chỉ rõ những biến đổi mang tính cách mạng trong khoa học - kỹ thuật và xã hội hiện đại, ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng tương lai. Đây là cuốn sách có tầm tổng hợp quy mô lớn, miêu tả nền văn minh cũ và phác họa hình ảnh một nền văn minh tương lai. Vi tính, thông tin và khoa sinh hóa - là những cơ sở của nền kinh tế tương lai mà Làn sóng thứ ba đã đề cập tới.