Ebook Kinh tế tri thức ở Việt Nam - Quan điểm và giải pháp phát triển (sách chuyên khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế tri thức ở Việt Nam - Quan điểm và giải pháp phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam, xây dựng và phát triển kinh tế tri thức trên thủ đô Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.