Ebook Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Nội dung của ebook "Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp" trình bày thông tin về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; cách thức lập và ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; cách thức đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.