Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1' gồm 2 chương với các nội dung dựa vào các nguồn thông tin để nắm bắt cơ hội; một mình, một cách, lập kỳ tích với ánh sáng tạo mới.