Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 1

Ebook "Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế" mong muốn giới thiệu cùng bạn đọc một cách nhìn nhận về các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần nghiên cứu cơ sở lý luận pháp lý, tạo điều kiện hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật phát triển kinh tế - xã hội. Phần của ebook sẽ trình bày các khái niệm và đặc điểm của nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa, các nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế. Mời các bạn tham khảo.