Ebook 21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông: Phần 1

"21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông" gồm có 6 chương cung cấp cho quý độc giả phương pháp phát biểu trước đám đông để nâng cao khả năng phát biểu trước đám đông. phần 1 của trình bày từ chương 1 đến chương 3 của cuốn sách với các nội dung: làm thế nào để nâng cao sức hút khi phát biểu trước đám đông, phương pháp tam định luyện đảm và phương pháp nói thầm luyện thanh.