Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong lĩnh vực du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại Việt Nam trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát được thực hiện trên 59 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ, bài viết đã chỉ ra được thực trạng phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam cũng như những khó khăn mà các doanh nghiệp này phải cân nhắc khi ra quyết định đăng ký/chuyển đổi thành DNXH theo đúng Luật Doanh nghiệp 2014 khi hiện tại chưa có một DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nào đăng ký kinh doanh là một DNXH theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014.