Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất của trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Sử dụng các phương pháp khoa học thường quy đánh giá thực trạng công tác GDTC tại Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1 trên các mặt: Chương trình môn học, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhận thức của cán bộ, giáo viên về vị trí, vai trò của công tác GDTC, thực trạng giờ học GDTC, động cơ và nhu cầu tập luyện TDTT ngoại khóa và thực trạng trình độ thể lực của sinh viên, làm căn cứ tác động các giải pháp nâng cao hiệu quả GDTC cho sinh viên Nhà trường.