Chấn thương và các biện pháp phòng ngừa trong quá trình học tập môn Giáo dục thể chất

Công tác giáo dục thể chất trong trường Đại học là việc học tập và tập luyện các môn thể thao để tăng cường sức khỏe nhằm phục vụ tốt trong quá trình học tập lâu dài, nếu tập luyện xảy ra chấn thương thì sẽ phải nghỉ tập ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của sinh viên, điều này hoàn toàn đi ngược lại tôn chỉ và mục đích của việc tập luyện Thể dục - Thể thao (TDTT). Chính vì vậy, việc ngăn ngừa chấn thương chiếm một vị trí quan trọng và là một nội dung thiết yếu, không thể thiếu trong công tác giảng dạy, huấn luyện và phát triển phong trào TDTT.