Báo cáo thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

Các nội dung trong báo cáo thường niên năm 2017: tổng quan lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, bộ máy tổ chức và nhân sự chủ chốt; hoạt động năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh 2017, phát triển mạng đường bay, phát triển đội tàu bay, nguồn nhân lực, các tổ chức và công ty liên kết, sự kiện tiêu biểu; báo các tác động môi trường đánh giá của ban điều hành; hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát; phát triển bền vững; báo cáo tài chính.